Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFESSIONEEL ONDERNEMEN (versie 12-08-2019)

 

Artikel 1.

Algemeen

 1. Professioneel Ondernemenis een product van Praktijk voor Kindercoaching De Vuurtoren, gevestigd te Den Haag.
 2. Afnemers van diensten van Professioneel Ondernemen zullen hiervoor een factuur ontvangen van Praktijk voor Kindercoaching De Vuurtoren
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: de partij die opdracht geeft. Onder ‘opdrachtneemster’ wordt verstaan: Praktijk voor Kindercoaching De Vuurtoren

 

Artikel 2

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtneemster en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

 

Artikel 3

Procedure

Na aanmelding voor een cursus of workshop, ontvangt de opdrachtgever van opdrachtneemster een bevestiging via e-mail. Daarmee is de overeenkomst tot stand gekomen. Enkele dagen vóór de cursus/workshop stuurt opdrachtneemster een uitnodiging per e-mail met alle relevante informatie.

 

Artikel 4

Uitvoering van de opdracht

Opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die in haar professie van haar verwacht mag worden.

 

Artikel 5

Geheimhouding
Opdrachtneemster is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

 

Artikel 6

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtneemster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Opdrachtneemster kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 7

Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtneemster is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtneemster verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 8.

Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtneemster aan te wijzen bankrekening.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtneemster maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 9

Annulering, opzegging en wijziging

 1. Wanneer opdrachtgever de door hem/haar gedane inschrijving voor een cursus/workshop wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 48 uur van te voren (telefonisch, dan wel per e-mail) aan opdrachtneemster te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 48 uur van te voren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtneemster gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtneemster behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan de cursus/workshop over eventuele wijzigingen geïnformeerd, voor zover tijdig bekend bij opdrachtneemster.
 3. Opdrachtneemster behoudt zich het recht voor om een cursus/workshop te annuleren indien het door haar gestelde minimale aantal inschrijvingen niet is gerealiseerd. Het minimale aantal inschrijvingen staat uitsluitend ter beoordeling van opdrachtneemster, doch zal vooraf duidelijk door haar worden gecommuniceerd. Bij een eventuele annulering door opdrachtneemster om vorenbedoelde reden, zal opdrachtneemster de reeds door opdrachtgever voldane kosten binnen 14 dagen restitueren

 

Artikel 10

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtneemster haar woonplaats heeft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.